Referent pre oblasť územného plánovania

Výberové konanie (voľné pracovné miesto) - Referent pre oblasť územného plánovania, Úrad PSK, (uzávierka žiadostí - 06.06.2024)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent pre oblasť územného plánovania na Oddelenie územného plánovania a životného prostredia na Odbore strategického rozvoja PSK

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • 37,5 hodinový ustanovený pracovný čas, plný pracovný úväzok,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1

Požadovaná kvalifikácia

Vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa v oblasti:

 • technického smeru,
 • prírodovedeckého smeru.

Požadovaná prax

 • vhodné pre absolventa,
 • prax v oblasti územného rozvoja a plánovania, obstarávania územno-plánovacích dokumentácií výhodou.

Náplň práce, zodpovednosť

 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) na úrovni samosprávneho kraja a regiónu,
 • pripravovanie podkladov na schvaľovanie územného plánu regiónu, jeho zmien a doplnkov a vyhlasovanie ich záväzných častí,
 • podieľanie sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy a príprava podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja,
 • vykonávanie samostatnej činnosti v pôsobnosti orgánu územného plánovania v tomto rozsahu: spracovanie stanovísk k územnoplánovacím podkladom, územnoplánovacím dokumentáciám, k projektovým dokumentáciám, k zámerom a strategickým dokumentom (EIA/SEA proces),
 • vydávanie záväzného stanovisko z hľadiska súladu so záväznou časťou Koncepcie územného rozvoja regiónu a súladu so záväznou časťou územného plánu mikroregiónu podľa § 24 ods. 4 a 6
 • sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií o území,
 • príprava žiadostí pre projekty v oblasti územného plánovania, životného prostredia, cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva, kde konečným prijímateľom NFP z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj,
 • implementácia projektov z oblasti územného plánovania, životného prostredia, cestovného ruchu, priemyslu a hospodárstva, kde konečným prijímateľom NFP z fondov EÚ je Prešovský samosprávny kraj,
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami odboru pri zabezpečovaní regionálneho rozvoja samosprávneho kraja,
 • spracovanie materiálov a príprava podkladov pre ich spracovanie pre zasadnutia Komisie ÚP a ŽP a Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,
 • vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s fotkou a s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a zverejnenia zápisnice v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve.

Iné kritéria a požiadavky

 • prehľad v oblasti regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia,
 • znalosť legislatívy:
  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní,
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosti z oblasti územného plánovania, obstarávania územnoplánovacích dokumentácií, spracovania územnoplánovacích podkladov.

Forma odmeňovania

 • Funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe.
 • Hrubá mzda od 1 500,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na oddelenie územného plánovania a životného prostredia “ a to v termíne do 06.06.2024“ . 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Spôsob uskutočnenia výberového konania:

 • Písomnou formou. Pre úspešné absolvovanie písomnej časti z vecne príslušnej agendy a legislatívy výberového konania je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov v teste.
 • Ústnou formou. Ústny pohovor pred minimálne 3 člennou výberovou komisiou, kde sú overované odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady uchádzača.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA, vedúca Odboru strategického rozvoja PSK
 • tel.: +421 51 7081 501 
 • e-mail: martina.slivkova@psk.sk

***

V Prešove dňa 17. 05. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 17. 5. 2024

Aktualizované: 7. 6. 2024