Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií

Výberové konanie (voľné pracovné miesto) - Referent na Odbore majetku a investícií PSK, Oddelenie investícií, (uzávierka žiadostí - 6.6.2024)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií PSK, Oddelenie investícií

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr – plný pracovný úväzok,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1

Požadovaná kvalifikácia

 • Požadované vzdelanie:
  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa technického smeru (stavebný odbor vítaný)
 • Požadovaná prax:
  • 3 ročná prax v oblasti stavebníctva,
  • prax v inžinierskej činnosti pozemných stavieb vítaná.

Náplň práce, zodpovednosť

 • vykonávanie inžinierskej činnosti v rámci predprojektovej prípravy, projektovej prípravy a realizácie stavby na zverených investičných akciách – pozemné stavby v regióne financované prostredníctvom EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti SR a iných dotačných schém  a stavby financované z rozpočtu PSK,
 • odborné dohliadanie na investičné aktivity v regióne financované prostredníctvom EŠIF a z prostriedkov PSK a zúčastňovanie sa kontroly v teréne,
 • vypracovanie stanovísk pre potreby územných, stavebných a kolaudačných konaní a iných stanovísk v oblasti investícií,
 • podieľanie sa na konzultáciách s dodávateľskými subjektmi (projektanti, geodeti, realizátori stavieb a ďalší) pri budovaní infraštruktúry v regióne,
 • pravidelné informovanie jednotlivých tímov, zapojených do implementácie projektov, o stave prípravy, resp. realizácie na zverených investičných akciách,
 • zúčastňovanie sa jednaní a stretnutí s dotknutými subjektmi a ďalšími zainteresovanými stranami,
 • koordinácia a kontrola prác dodávateľov spolupracujúcich na projekte,
 • získavanie informácii a evidovanie stavu  zverených úloh,
 • riešenie obchodnej komunikácie podľa pokynov projektového manažéra,
 • koordinácia a kontrola termínov a kvality dodávok vo svojej kompetencii,
 • rozborová, hodnotiaca a rozhodovacia činnosť v zverenej agende,
 • príprava podkladov pre zabezpečenie verejného obstarávania,
 • príprava materiálov, ktoré podliehajú schváleniu zastupiteľstva PSK,
 • príprava podkladov pre žiadostí o NFP a kontrolná činnosť pri implementácii projektov,
 • zodpovednosť za uplatňovanie predpisov vzťahujúcich sa k dodržiavaniu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s fotkou, presným popisom praxe (mesiac/rok od, do)
 • kópie všetkých nasledujúcich  dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie   o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania a zverejnenej zápisnice v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení  s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Power Point – pokročilý

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy:  zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,  č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Forma odmeňovania

 • Funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe.
 • Hrubá mzda od 1.500,00 EUR

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent na Odbore majetku a investícií – oddelenie investícií“ a to v termíne do 06.06.2024. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Spôsob uskutočnenia výberového konania:

 • Písomnou formou. Pre úspešné absolvovanie písomnej časti z vecne príslušnej agendy a legislatívy výberového konania je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov v teste.
 • Ústnou formou. Ústny pohovor pred minimálne 3 člennou výberovou komisiou, kde sú overované odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady uchádzača.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Tomáš Marcin, LL.M., vedúci Oddelenia investícií, Odbor majetku a investícií
 • tel.: +421 51 7081 327, +421 902 988 419
 • e-mail: tomas.marcin@psk.sk

***

V Prešove dňa 17. 05. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 17. 5. 2024

Aktualizované: 7. 6. 2024