PSK chce zvýšiť odolnosť miest a obcí pred povodňami

12. 02. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce riešiť opakujúce sa povodňové stavy na svojom území. S cieľom pomôcť obyvateľom oblastí vystavených prívalovými povodňami preto uplynulý rok vstúpil do medzinárodného projektu Flopres. Zameriava sa v ňom na prevenciu a predpovedanie bleskových povodní prostredníctvom sledovania rizikových lokalít. Konkrétne ciele projektu, ktorého alokácia pre PSK je 346-tisíc eur, boli predstavené na nedávnom pracovnom rokovaní.

Na prevencii a predpovedaní bleskových povodní sa podieľa i prešovská župa. Snahu posilniť odolnosť obcí a miest voči prírodným katastrofám potvrdzuje účasťou v projekte LIFE22-CCA-SK-FLOPRES. Na nedávnom stretnutí (7. februára) priblížili zástupcovia dotknutých obcí a odborníci zo zapojených regiónov jeho koncepciu a konkrétne tiež riešenia problematiky opakujúcich sa povodňových stavov. Zároveň poukázali na dôležitosť zvyšovania povedomia verejnosti o povodňovej ochrane.

Flopres umožní na pilotných povodniach PSK (a na poľskej strane) vybudovať komplexný systém pre podporu manažmentu povodňových rizík a tiež varovanie pred bleskovými povodňami. Konkrétne pôjde o expertný systém založený na WEB GIS technológii. Fungovať bude na základe monitorovania údajov cez senzory osadené v rizikových lokalitách a následnom spracúvaní získaných priestorových údajov za účelom tvorby analýzy hydrologických procesov.

Vytvorí sa webový prehliadač, ktorý následne poskytne interaktívne modelovanie, kvantifikáciu a zobrazovanie vplyvu navrhnutých opatrení. Umožní tiež sledovať extrémne hydrometeorologické scenáre, zmeny využívania povodí na krajinu a ľudské aktivity v nej.

Na druhej strane projekt rieši aj situáciu v povodiach, kde nie je možné celkom zabrániť bleskovým povodniam. V tomto prípade sa zameriava na predpovedný, resp. varovný systém.  Vznikne na integrácii meteorologickej predpovede, IoT snímačov a metód hydrologického modelovania.

Vďaka tomu bude v reálnom čase poskytovať informácie o aktuálnych klimatických, hydrologických a pôdno-vlhkostných charakteristikách územia. A napokon prinesie aj samotné varovanie pred rizikom prívalových povodní.

Uvedené integrované riešenie predpokladá prínos pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, ako aj pre správcov povodí a lesov či pre štátne vodohospodárske podniky, samosprávy i poľnohospodárov. Jeho implementácia na pilotných územiach zároveň zlepší komunikáciu o riziku povodní s verejnosťou v prípade rizika prívalových povodní.

Projekt Flopres sa realizuje v období troch rokov (s ukončením v roku 2026), a to cez grantový program LIFE, ktorý je nástrojom Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Jeho hlavným koordinátorom je spoločnosť Esprit z Banskej Štiavnice. Partnermina slovenskej strane sú  okrem PSK aj Gospace Labs z Bratislavy a na poľskej Meteo Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z Warszawy a  Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Krakowa. Medzi pozorovateľov projektu sa zaradili Malopoľský región, mestá Košice a Prešov a Inovačné centrum Košického kraja.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 12. 2. 2024

Aktualizované: 12. 2. 2024

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024