Projektový manažér pre Oddelenie cezhraničných projektov PSK

Výberové konanie (voľné pracovné miesto) - Projektový manažér pre Oddelenie cezhraničných projektov PSK (uzávierka žiadostí - 14.03.2024)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Vyhodnotenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Projektový manažér pre Oddelenie cezhraničných projektov PSK

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • ustanovený pracovný čas  – 37,5 hodín týždenne,
 • pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1

Požadovaná kvalifikácia

Požadované vzdelanie:

vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
 • Poľský jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • Znalosť ukrajinského jazyka výhodou

Náplň práce, zodpovednosť

 • Projektový manažér na tejto pozícii bude zodpovedný za poskytovanie služieb spojených s implementáciou malých projektov realizovaných v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len FMP),
 • bude mať na zodpovednosti servis pre slovenských a poľských žiadateľov a prijímateľov malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027,
 • vedie vecnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie FMP,
 • participuje pri príprave a vyhlasovaní výziev na malé projekty,
 • participuje na organizácii školení pre žiadateľov a prijímateľov malých projektov na Slovensku a v Poľsku,
 • organizuje a spoluorganizuje konzultačné stretnutia pre potenciálnych slovenských a poľský žiadateľov a slovenských a poľských prijímateľov FMP,
 • zodpovedá za formálne hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti predložených žiadostí o financovanie malých projektov,
 • participuje pri organizovaní a vedení zasadnutí Výboru pre malé projekty,
 • realizuje výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej  kontroly na mieste vo vzťahu k FMP,
 • poskytuje informácie a vybavuje korešpondenciu pre slovenských a poľských žiadateľov a prijímateľov malých projektov,
 • pripravuje podklady pre Žiadosti o platbu,
 • zúčastňuje sa na stretnutiach týkajúcich sa Fondu malých projektov a jeho propagácie,
 • obsluhuje informačný systém  – Generátor žiadostí a vyúčtovaní,
 • systematicky zdokonaľuje svoju odbornosť formou účasti na školeniach, seminároch a kurzoch, vrátane realizácie samoštúdia riadiacej dokumentácie relevantných  finančných mechanizmov,
 • spolupracuje s riadiacimi a kontrolnými štruktúrami a ostatnými partnermi v rámci implementovaných programov,
 • uchováva všetky dokumenty týkajúce sa výkonu pracovnej činnosti v súlade s platným zákonom o archívoch a registratúrach vrátane interných predpisov zamestnávateľa,
 • plnení úlohy na základe pokynov nadriadeného.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania a zverejnenej zápisnice v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • samostatnosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • strategické a analytické myslenie,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať a zdieľať informácie v tíme,
 • schopnosť zvládať prácu pod stresom,
 • Microsoft Word – pokročilý,
 • Microsoft Excel – pokročilý,
 • Microsoft Outlook – pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky

 • skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov financovaných z INTERREG PL/SK, ENI/NEXT, INTERREG Europe a iných cezhraničných programov  výhodou,
 • skúseností s fondami EÚ a dotačnými schémami SR výhodou,
 • znalosť EŠIF a ďalšej legislatívy pre štrukturálne fondy výhodou,
 • skúsenosti s inými fondami EÚ a dotačnými schémami SR výhodou,
 • znalosť EŠIF a ďalšej legislatívy pre štrukturálne fondy výhodou,
 • skúsenosti s vykonávaním kontrol projektov financovaných z prostriedkov EÚ výhodou,
 • skúsenosti s vytváraním a pripomienkovaním dokumentov súvisiacich s implementáciou  programov spolufinancovaných z európskych  fondov, vrátane usmernení, postupov a pod. výhodou,
 • znalosť legislatívy:  zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,  č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 121/2022 Z. z. Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058z 24. júna 2021o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde; Nariadenie Interreg – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov.

Forma odmeňovania

 • Osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • Hrubá mzda od 1.200,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Projektový manažér pre implementáciu cezhraničných programov“ a to v termíne do 14.03.2024.
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Bližšie informácie, kontaktná osoba

JUDr. Ján Kocák, Odbor projektového riadenia PSK,
jan.kocak@psk.sk

***

V Prešove dňa 04. 03. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 9. 7. 2024