Projektový manažér pre Odbor EŠIF

Výberové konanie (voľné pracovné miesto) - Projektový manažér pre Odbor EŠIF, Úrad PSK (uzávierka žiadostí - 10. 05. 2024)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vyhodnotenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Projektový manažér pre Odbor EŠIF

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody,
 • 37,5 hodinový ustanovený pracovný čas,
 • pracovný pomer na dobu určitú, plný pracovný úväzok,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálne 1 rok skúsenosti v oblasti implementácie projektov.

Náplň práce, zodpovednosť

 • aktívne vyhľadávanie možnosti financovania potenciálnych investičných aktivít kraja za účelom jeho rozvoja, resp. zhodnotenia majetku kraja a ním spravovanej infraštruktúry;
 • vykonávanie činností súvisiacich s procesom podania žiadosti o nenávratný príspevok;
 • v prípade, že žiadosť je predkladaná prostredníctvom operačného programu, či schémy využívajúcej systém ITMS2014+, vykonáva aktualizáciu údajov vo verejnej časti tohto systému v záujme úspešnej realizácie projektu;
 • realizácia samoštúdia riadiacej dokumentácie relevantných finančných mechanizmov, výziev, či aktualizácií výziev;
 • podieľanie sa na zabezpečení relevantných príloh žiadosti;
  • informovanie priameho nadriadeného o plnení pracovných povinností;
 • participácia na vypracovaní návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v nutnom rozsahu;
 • riadenie implementácie projektov;
 • zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania schválených projektov;
 • finančné riadenie, monitorovanie a interná kontrola projektov vrátane fyzickej kontroly realizácie príslušného diela, ktoré má byť výsledkom realizácie projektu a to v súlade s riadiacou dokumentáciou;
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej  kontroly na mieste finančných operácií projektu vo vzťahu k dodávateľovi diela,
 • koordinovanie aktivity v oblasti publicity realizovaných projektov, financujúceho programu, dosiahnutých cieľov projektu v súlade s požiadavkami riadiacej dokumentácie pre danú oblasť;
 • zodpovedá za správne fyzické, administratívne a finančné ukončenie jednotlivých projektov, ako aj nad plnením zmluvných povinností prijímateľa v období udržateľnosti projektov;
 • vedenie pomocných evidencií k projektu;
 • účasť na školeniach, inštruktážnych poradách a propagačných podujatiach k finančným mechanizmom za účelom väčšej informovanosti;  
 • plnenie úloh na základe pokynu nadriadeného;
 • poskytuje súčinnosť ďalším manažérom odboru pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov;
 • v prípade, že žiadosť je predkladaná prostredníctvom operačného programu, či schémy využívajúcej systém ITMS2014+, vykonáva aktualizáciu údajov vo verejnej časti tohto systému v záujme úspešnej realizácie projektu;
 • realizácia samoštúdia riadiacej dokumentácie relevantných finančných mechanizmov, výziev, či aktualizácií výziev;
 • podieľanie sa na zabezpečení relevantných príloh žiadosti;
 • informovanie priameho nadriadeného o plnení pracovných povinností;
 • participácia na vypracovaní návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v nutnom rozsahu;
 • riadenie implementácie projektov;
 • zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania schválených projektov;
 • finančné riadenie, monitorovanie a interná kontrola projektov vrátane fyzickej kontroly realizácie príslušného diela, ktoré má byť výsledkom realizácie projektu a to v súlade s riadiacou dokumentáciou;
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej  kontroly na mieste finančných operácií projektu vo vzťahu k dodávateľovi diela,
 • koordinovanie aktivity v oblasti publicity realizovaných projektov, financujúceho programu, dosiahnutých cieľov projektu v súlade s požiadavkami riadiacej dokumentácie pre danú oblasť;
 • zodpovedá za správne fyzické, administratívne a finančné ukončenie jednotlivých projektov, ako aj nad plnením zmluvných povinností prijímateľa v období udržateľnosti projektov;
 • vedenie pomocných evidencií k projektu;
 • účasť na školeniach, inštruktážnych poradách a propagačných podujatiach k finančným mechanizmom za účelom väčšej informovanosti;  
 • plnenie úloh na základe pokynu nadriadeného;
 • poskytuje súčinnosť ďalším manažérom odboru pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov;
 • poskytuje súčinnosť Odboru majetku a investícií pri príprave procesov verejného obstarávania pre potreby stanovenia predmetu obstarávania, vrátane spracovania dokumentácie;
 • spolupracuje s Odborom financií pri výkone finančnej kontroly výdavku v zmysle zákona o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov;
 • poskytuje súčinnosť ostatným útvarom PSK v nevyhnutnom rozsahu v záujme úspešnej prípravy, predloženia, či realizácie projektu/žiadosti o príspevok.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte, uvedenie praxe vo VO s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 • kópie nasledujúcich všetkých dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • Microsoft Word – skúsený,
 • Microsoft Excel – skúsený,
 • Microsoft Outlook – skúsený,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizovanie a plánovanie systematickej pracovnej činnosti,
 • samostatnosť, pozornosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • strategické a analytické myslenie,
 • silná orientácia na dosahovanie cieľov,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • schopnosť zvládať prácu pod stresom.

Iné kritéria a požiadavky

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 121/2022 Z. z. Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA Prešovského samosprávneho krajana roky 2021 – 2027,
 • skúsenosti s fondami EÚ a dotačnými schémami SR,
 • nutnosť znalosti OP SLOVENSKO.

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – osobný plat.
 • Hrubá mzda od 1 500,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Projektový manažér pre Odbor EŠIF“ a to v termíne do 10.05.2024. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Spôsob uskutočnenia výberového konania:

 • Písomnou formou. Pre úspešné absolvovanie písomnej časti z vecne príslušnej agendy a legislatívy výberového konania je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov v teste.
 • Ústnou formou. Ústny pohovor pred minimálne 3 člennou výberovou komisiou, kde sú overované odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady uchádzača.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Drahoslava Gmitrová, vedúca Odboru EŠIF
 • tel.: +421 51 7081 168
 • e-mail: drahoslava.gmitrova@psk.sk

***

V Prešove dňa 26. 04. 2024

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 26. 4. 2024

Aktualizované: 11. 7. 2024