Prevod  vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám, kú Štrba, dôvod hodný osobitného zreteľa

Prevod  vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám - cesta II/538, III/3060, k. ú. Štrba, dôvod hodný osobitného zreteľa (uzávierka 15.04.2024, 10:00 h).

Zverejnenie prevodu časť cesty II/538  a III/3060 v k.ú. Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, správca – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, a to:
 

  • časť cesty II/538 v k. ú. Štrba, okres Poprad v dĺžke 0,158 km v kumulatívnom  staničení  km 0,000 – 0,158
  • časť cesty III/3060 v k. ú. Štrba, okres Poprad v dĺžke 0,219 km v kumulatívnom staničení km 0,000 – 0,219

Kupujúci

obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00326615

Kúpna cena

1,00 EUR/cesta, spolu 2 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Uvedené úseky ciest II/538 v dĺžke 0,158 km  a III/3060 v dĺžke 0,219 km  sa nachádzajú v intraviláne obce Štrba v okrese Poprad. Po ukončení stavby „Diaľnica D1 Važec – Mengusovce, križovatka Štrba“ vybudovaním nových úsekov preložených ciest II/538 a III/3060, pôvodné úseky stratili svoj pôvodný účel a dopravný význam.  Uvedené cestné telesá ciest je potrebné previesť do vlastníctva obce Štrba, nakoľko majú charakter miestnych ciest a po uvedených úsekoch nie je vedená verejná autobusová doprava .  

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.03.2024 do 15.04. 2024, 10:00 hod.

Publikované: 27. 3. 2024

Aktualizované: 27. 3. 2024