Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii - „Socha Jána Pavla II. v Prešove“ do vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove

Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii - „Socha Jána Pavla II. v Prešove“ do vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove (uzávierka 15.4.2024, 10:00 h)

Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

Podiel veľkosti 27/32 na združenej investícii – „Socha Jána Pavla II. v Prešove“  na parcele C KN č. 9429- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 445 m2, k.ú. Prešov,  vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle Zmluvy o združení č. 138/2012 zo dňa 11.4.2012.

Kupujúci

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov, IČO: 17147000

Kúpna cena

1,00 EUR

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Socha sv. Jána Pavla II. bola postavená vďaka spolupráci Prešovského samosprávneho kraja , mesta Prešov a mnohých darcov a sponzorov. Farnosť vlastní mnoho kultúrnych pamiatok, o ktoré sa príkladne stará a na opravy ktorých vynakladá značné finančné prostriedky aj z vlastných zdrojov. Socha sv. Jána Pavla II. jednoznačne patrí medzi pamiatky, ktoré sú výnimočné pre farnosť aj mesto, preto farnosť nad rámec zmluvy o združení už od roku 2012 na vlastné náklady vykonáva údržbu diela, stará sa o úpravu a poriadok okolia. 

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.3.2024 do 15.4. 2024, 10:00 hod.

Publikované: 27. 3. 2024

Aktualizované: 27. 3. 2024