Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii - „Ražňany - Sabinov - cyklistický chodník“ rovným dielom do podielového spoluvlastníctva obce Ražňany a mesta Sabinov

Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii - „Ražňany - Sabinov - cyklistický chodník“ rovným dielom do podielového spoluvlastníctva obce Ražňany a mesta Sabinov (uzávierka 15.4.2024, 10:00 h)

Prevod spoluvlastníckeho podielu na združenej investícii z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

Podiel veľkosti 3 000 000/10 475 478 na združenej investícii – „Ražňany – Sabinov – cyklistický chodník“ pozdĺž cesty III/543009 medzi obcou Ražňany a mestom Sabinov na parcelách C KN č. 1606/8, 1606/9, 1606/10, 5143/3, 5143/4, 5143/2, k.ú. Sabinov, v zmysle Zmluvy o združení právnických osôb č. 532/2012/OP zo dňa 23.7.2012 a Dodatku č. 1 ku Zmluve o združení právnických osôb č. 30/2013 zo dňa 28.5.2013.

Kupujúci

Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany, IČO: 327689, v spoluvlastníckom podiele 1 500 000/10 475 478 a Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 327735, v spoluvlastníckom podiele 1 500 000/10 475 478

Kúpna cena

2,00 EUR

Dôvod hodný osobitného zreteľa

V zmysle zmluvy o združení od uvedenia cyklistického chodníka do prevádzky v r. 2013 vykonávajú všetku údržbu obec a mesto na vlastné náklady. Cyklistický chodník bol vybudovaný v rámci spolupráce v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky a slúži širokej verejnosti.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.3.2024 do 15.4.2024, 10:00 hod.

Publikované: 27. 3. 2024

Aktualizované: 27. 3. 2024