Prešov má špičkové centrum odborného vzdelávania mechanikov a strojárov

29. 04. 2024 Tlačové správy – aktuálne Tlačové správy 2024
Významná investičná akcia v Spojenej škole Ľ.  Podjavorinskej v Prešove je vo finále. Po vyše roku intenzívnych prác sa prestavbou priestorov a ich dovybavením modernou technikou zmenila na špičkové regionálne centrum odborného vzdelávania. Zriaďovateľ školy Prešovský samosprávy kraj (PSK) do vynoveného zázemia pre mechanikov a strojárov investoval vyše 10 miliónov eur.  

Prešovský samosprávny kraj  vybudoval  v Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove moderné, špičkovo vybavené centrum odborného vzdelávania pre oblasť strojárenstva, techniky, elektrotechniky aj automatizácie. Vyše 10,1 miliónový projekt zrealizoval vďaka vlastným zdrojom vo výške  1,95 milióna eur a európskym financiám z programu IROP, a to v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions.

„Do nášho portfólia moderných vzdelávacích inštitúcií pridávame tentoraz špičkové centrum pre technikov, elektrotechnikov a strojárov, kde sa budú pre svoje budúce povolanie pripravovať nielen v kvalitných priestoroch 21. storočia, ale aj na moderných strojoch, trenažéroch zvárania, simulátoroch a s kvalitnými softvérmi. Synergiou projektov, ktoré na tejto i ďalších školách rovnako realizujeme, navyše prinášame aj inovácie učebných obsahov, zlepšovanie marketingu a manažmentu škôl, ako aj samotné vzdelávanie učiteľov.  Toto sú školy budúcnosti, ktoré produkujú hotových ľudí a ja som rád, že naši študenti tu budú študovať to, čo ich bude kvalitne pripravovať na trh práce, čo ich bude aj v skutočnosti živiť a pracovne napĺňať,“ zhodnotil prestavbu župnej školy v Prešove predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania vynovených priestorov do užívania.

Projekt v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove konkrétne zahŕňal rozsiahlu rekonštrukciu a kvalitatívnu prestavbu jej objektov i priestorov za celkovo 8,33 mil. eur. Realizovala ju vranovská firma Betpres. Šlo o obnovu 50-ročnej haly na praktické vyučovanie, kde v minulosti vzhľadom na dispozičné riešenie a technický stav prebiehala výučba iba v jednej polovici. Súčasťou prác bola aj obnova telocvične, vybudovanie nových skladových priestorov a striekacej kabíny.

Prestavbou vznikol komplex s teoretickými a praktickými učebňami prepojený s prezentačným zázemím, šatňami a hygienickými priestormi  s bezbariérovými vstupmi. Zmodernizovalo sa aj okolie školy v podobe parkových a sadových úprav, osvetlenie areálu s exteriérovými prvkami oddychovej zóny.

„Tento projekt znamená pre našu školu novú éru a krok vpred v našej vzdelávacej inštitúcii. Možno povedať, že sen sa stal skutočnosťou a rekonštrukciou sme dosiahli nielen fyzickú zmenu, ale najmä záruku pre našich žiakov, že tu majú k dispozícii moderné a vybavené prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Je to investícia do ich budúcnosti a nášho odborného vzdelávania ako celku, je to investícia hodná 21. storočia,“ vyjadril sa riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove Ján Holub.

K modernizácii školy významne prispelo aj nové materiálno-technické vybavenie za takmer 1,8 mil. eur. Nové stroje pribudli napríklad do elektrotechnického laboratória a dielní – presnejšie meracie prístroje, 3D simulátor elektrických inštalácií či obojstranná reťazová zostava a ďalšie. Učebňa pre metrológiu sa vybavila 2D kamerovým meracím systémom, prístrojom na meranie profilu povrchu, CNC a strojárske dielne trenažérom virtuálneho zvárania či zváracím aparátom.  Špičkové mechanizmy a simulačné softvéry majú aj dielne pre pneumatiku a hydrauliku.

Cieľom investičného projektu bolo pritom  zlepšiť školskú infraštruktúru  v súlade s požiadavkami  a vývojom trhu práce. Ide pritom už o piatu strednú odbornú školu v PSK, ktorá prešla rozsiahlou modernizáciou vďaka iniciatíve dobiehajúcich regiónov podporovanou Európskou komisiou a Svetovou bankou.

„Na úrovni PSK sa zrealizovalo jedno z najpodstatnejších a najdôležitejších opatrení v riešení klesajúcej demografickej krivky obyvateľstva, a to je zvýšenie kvality stredného odborného vzdelávania.  Kraj sa tejto úlohy zhostil so cťou, investície realizoval v čase najväčšej inflácie a v rôznych subregiónoch, ako aj v rôznych sektoroch. Financie pritom smerovali nielen do budov a vybavenia, ale aj do ľudských zdrojov a propagácie stredných škôl. A hoci sú investície do stredného odborného vzdelávania behom na dlhšie trate a ich efekt sa bude dostavovať postupne, časom bude z nich profitovať lokálna ekonomika aj lokálne firmy,“ doplnila konzultantka Svetovej banky pre školský komponent Helena Virčíková.  

Investičná akcia v prešovskej spojenej škole priniesla okrem rekonštrukcie objektov a novej techniky aj inováciu šiestich školských vzdelávacích programov, 136 inovačných výstupov, 10 aktualizačných a neformálnych vzdelávaní, posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi, rozbehnutie aktivít mentoringu i tútoringu či zlepšenie marketingu školy.

***

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj do nej vstúpil v roku 2018. Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.

Autor: Daša Jeleňová, hovorkyňa, PSK

V Prešove 29. 4. 2024

Aktualizované: 29. 4. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024