Prenájom parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • časť pozemku registra KNC parc.číslo 3961/1 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na liste vlastníctva č. 12894 katastrálneho územia Prešov o výmere 190,80 m2 – parkovacie miesta pre 15 ks osobných motorových vozidiel v areáli školy

Účel nájmu:

  • parkovanie služobných a súkromných motorových vozidiel zamestnancov Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach

Výška nájomného mimo platieb za údržbu, dodávané služby a ďalšie platby v súvislosti s predmetom nájmu:

  • 10 € / parkovacie miesto / mesiac t.j. 1800 € / predmet nájmu / ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prenájmom parkovacích miest na priľahlom pozemku k budove súp.č. 11754 na pozemku registra KNC parcela č. 3961/3, evidovanej na LV č. 4645, ktorú PSK vrátane pozemku pod stavbou odpredal do vlastníctva Technickej univerzity v Košiciach, bude vyriešené parkovanie pre motorové vozidlá Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií v Prešove, ktorá sa bude alikvotne spolupodieľať aj na údržbe, nákladoch za zrážkové vody a ďalších platbách spojených s užívaním parkoviska.

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024