Prenájom nehnuteľného majetku – Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom, 094 01 Tovarné 117

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 350 , súpisné číslo 317, na parcele číslo 318/2, katastrálne územie Tovarné
  • objekt: samostatne stojaca budova – bývalá vrátnica v areáli Zariadenia sociálnych služieb v Tovarnom vrátane pozemku
  • prenajímaná plocha v m2 :

priestory o výmere 43,30 m2

pozemok o výmere 54,00 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie obchodnej prevádzky

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4495234 – Ing. Fuňová, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 31. 05. 2011, 14:00 na adresu:

Zariadenie sociálnych služieb v Tovarnom
094 01 Tovarné 117

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024