Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SÚC PSK

9. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • pozemok registra C KN č. 1442/18, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, v katastrálnom území Veľká, mesto Poprad, okres Poprad, zapísaný Správou katastra Poprad na liste vlastníctva č. 3547

Účel nájmu:

  • realizácia projektu/stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), dofinancovanie PP, UČS 401 č. stavby A 06048 v rámci operačného programu: Operačný program Doprava 2007 – 2013, spolufinancovaný: Kohéznym fondom, prioritnej osi: č. 1 – Železničná infraštruktúra, opatrenia: č. 1.1 – Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry

Výška nájomného bez DPH za celý predmet nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 330,12 €/rok – stanovená na základe znaleckého posudku č. 58/2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Ján Moravský, dňa 22.05.2013

Doba nájmu:

  • doba určitá, a to od písomného odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby, do dňa povolenia užívania stavby určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím, prípadne do dňa vydania povolenia o predčasnom užívaní stavby, predpokladaná doba nájmu je 12 mesiacov

do nájmu nájomcu – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

V rámci projektu/stavby: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), dofinancovanie PP, UČS 401 č. stavby A 06048 za účelom zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky budú vybudované ako vyvolaná investícia v zmysle §14 ods. 1 a § 15 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné stavebné objekty:
• SO 401-38-03 – okružná križovatka na ceste III/534005,
• SO 403-38-03 – úprava cesty III/018149,
ktoré v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov budú po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia bezodplatne prevedené do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja.

V Prešove 9. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024