Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove

9. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • časť pozemku registra KNC parc.č. 3960 – ostatné plochy o výmere 43 m2, ktorý je situovaný pred vstupom do budovy Technickej univerzity na Bayerovej 1 v Prešove. Pozemok parc.č. 3960 je evidovaný na LV č. 12894 katastrálneho územia Prešov

Účel nájmu:

  • využitie časti pozemku na vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy Technickej univerzity, fakulty výrobných technológií v Prešove a z dôvodu rekonštrukcie budovy – nehnuteľnosti s.č. 11754 na pozemku registra KNC parc.č. 3961/3 zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 4645 k.ú. Prešov vo vlastníctve budúceho nájomcu

Výška nájomného mimo platieb za služby a ostatné náklady spojené s nájmom: 

  • 1 €/ m2 /rok

Doba nájmu:

  • nájom na dobu určitú 25 rokov od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

  • Predmet nájmu bude slúžiť ako spoločný vstup do nehnuteľnosti s.č. 11754 vo vlastníctve Technickej univerzity, a do nehnuteľnosti s.č. 2831 vo vlastníctve PSK v správe SPŠ stavebnej využívaný žiakmi a zamestnancami SPŠ stavebnej v Prešove, Jazykovej školy v Prešove a Technickej univerzity.

V Prešove 9. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024