Prenájom nehnuteľného majetku – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

30. 05. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Predmet nájmu: časť pozemku o výmere 12 m2 v areáli Astronomického observatória na Kolonickom sedle, parcela KNC 1051/3, zapísaná na liste vlastníctva č. 337, okres Snina, obec Ladomírov, k.ú. Ladomírov
  • Cena nájmu: trhové nájomné na základe prieskumu cien iných prenajímateľov, minimálne vo výške 1,40 €/m2/rok . Prednosť má najvyššia cenová ponuka.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním predmetu nájmu a alikvotná časť dane z nehnuteľností.

  • Spôsobnájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s cenovou ponukou, s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, doby a účelu nájmu je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“najneskôr do 16. 06. 2014, 9:00 na adresu:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónnom čísle 057/7752179 – RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 30.05.2014 do 16.06.2014, 9:00.

V Prešove 30. 5. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024