Prenájom nehnuteľného majetku – Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

13. 04. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • Plocha o výmere 6m2 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 1051/2 zapísanom na liste vlastníctva č.337, katastrálne územie Ladomirov, okres Snina (v areáli Astronomického observatória na Kolonickom sedle)

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: na umiestnenie bolidovej kamery
 • obdobie: najskôr od 1. mája 2016 na dobu neurčitú
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien minimálne 1,40 €/m2/rok
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Nájom – plocha na bolidovú kameru – neotvárať!“ na adresu:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Mierová 4
066 01 Humenné

Posledný deň prijímania ponúk je 29.4.2016 (rozhoduje dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viac ponúk, alebo ponuka bude nekompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/m2/rok)
 • dobu nájmu
 • účel nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok PSK v zmysle §9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. správcu: 057 / 775 47 53, RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ hvezdárne.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.4.2016 do 29.4.2016.

V Prešove 13. 4. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024