Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná zdravotnícka škola, Prešov

2. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NRSR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Predmet nájmu:

 • 4 plochy na oplotení, každá plocha o rozmeroch 2 m x 2 m
 • oplotenie postavené na parcele č.4876 a parcele č. 4881/2, evidovaných v liste vlastníctva č. 3350, katastrálne územie Prešov

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: na umiestnenie reklamných pútačov – 4 ks 
 • obdobie – najskôr od 1.11.2014 na dobu neurčitú
 • minimálna cena nájmu: podľa prieskumu trhu (33,90 € /m2 /rok)
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – plocha oplotenia – neotvárať“ na adresu:
  Stredná zdravotnícka škola
  Sládkovičova 36
  080 24 Prešov
 • Posledný deň prijímania ponúk je 17.10.2014 do 12 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť vedená v €/m2/rok
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/7733304, alebo 051/7734992 u Ing. Heleny Vargovej, ekonómky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 2.10.2014 do 17.10.2014, 12:00.

V Prešove 2. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024