Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola v Snine

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 

Správca:

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina, IČO 161721

Predmet nájmu:

  • Časť nehnuteľného majetku SPŠ v Snine, na ulici Partizánskej číslo 1059/23,  nachádzajúca sa na parcele č. 404/11 – zastavané plochy zapísanej na LV č. 330 k. ú. Snina
  • garáž plechová vrátane zastavanej plochy, o výmere 18 m2

Spôsob nájmu:

  • Priamy nájom na základe nájomnej zmluvy.

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu.

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 0944422444 – Ing. Snítil – zástupca riaditeľa školy
  • Žiadosti o prenájom garáže s uvedením Vašich identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu, navrhovanej ceny, požadujeme doručiť najneskôr do  8.3.2012 do 12,00 hod. , v zalepenej obálke označenej heslom “ Nájom – garáž – neotvárať „, na adresu školy:

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1058/23
069 01 Snina

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024