Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom ostatného priestoru na streche budovy školy v Prešove na Bardejovskej 24, zapísanej na LV č. 1226, vedenej ako prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele č. 2838, katastrálne územie Ľubotice, o výmere 34 m2
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien 80,00 Eur/m2/rok, cena nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7463319
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, cenovej ponuky, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom “Nájom – anténa – neotvárať“ do 13.11.2012 na adresu:

Stredná priemyselná škola
Bardejovská 24
080 06 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024