Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola, Prešov

11. 06. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

Predmet nájmu:

 • prenájom ostatného priestoru na streche budovy školy v Prešove na Bardejovskej 24, zapísanej na LV č. 1226, vedenej ako prevádzková budova bez súpisného čísla na parcele č. 2838, katastrálne územie Ľubotice
 • prenajímaná plocha v m2 : 1,5

Podmienky nájmu:

 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien 83,00 Eur/m2/rok, cena nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku žiadame doručiť v zalepenej obálke s heslom “Nájom – anténa – neotvárať“ do 26.6.2014 na adresu:

Stredná priemyselná škola
Bardejovská 24
080 06 Prešov

Ponuka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade záujemcu fyzickej osoby – podnikateľa výpis zo živnostenského registra, u právnickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • účel využitia prenajatého priestoru
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok)
 • dobu a účel nájmu

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7463319

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 11.06.2014 do 26.06.2014.

V Prešove 11. 6. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024