Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

1.)   Reklamné zariadenie

  • časť pozemku  o výmere 10  m 2 za účelom  umiestnenia reklamného zariadenia, pozemok  parcelné číslo 3359 zapísaný na liste vlastníctva č. 8357,  nachádza sa na ulici Komenského 1,  katastrálne územie Humenné
  • objekt – ŠKOLA

2.)    Bufet

  • miestnosť na prízemí, vhodná na prevádzku školského bufetu, nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  • objekt – Š K O L A – časť „B“ miestnosť na prízemí, vhodná na prevádzku školského bufetu

priestory miestnosti 42,00 m2
spoločné priestory 5,65 m2
SPOLU: 47,65 m2

3.)   Nápojový automat

  • nebytové priestory na dočasné užívanie za účelom osadenia a prevádzkovania nápojových automatov na občerstvenie teplými nápojmi žiakov a pracovníkov školy; nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  • objekt – Š K O L A – časť „A“
  • prenajímaná plocha v m2:

spoločné priestory 3 m2
SPOLU: 3 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/1888130 alebo 057/775 40 48.
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 27. 06. 2011 9:00 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024