Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1918, ktorý je situovaný vľavo pred hlavnou bránou školy na parcele číslo 9038/1, katastrálne územie Prešov
  • nespevnená plocha
  • prenajímaná plocha je vo výmere 5 m2

Spôsob využitia:

  • pozemok bude využitý na umiestnenie novinového stánku

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7714560 p. Magdaléna Jedináková
  • Žiadosti o prenájom pozemku s uvedením identifikačných údajov, účelu prenájmu a ceny prenájmu požadujeme doručiť v termíne do 19. 08. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024