Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • časť nehnuteľnosti na pozemku parcelné číslo 9038/1, zapísaného na liste vlastníctva č.1918, katastrálne územie Prešov, ktorý sa nachádza na ulici Volgogradská 1 v Prešove, po ľavej strane školy na osadenie 2 ks reklamného zariadenia Eurobillboard o rozmeroch 510 x 240 cm.
  • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7714561 p. Jedináková
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 31.07. 2012 na adresu:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024