Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola technická Humenné

11. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NRSR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737 , 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • Plocha o výmere 4,5 m2 nachádzajúca sa na pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 8361, katastrálne územie Humenné, na parcele KN č. 3300

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: na umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia
 • obdobie – najskôr od 1.09.2015 na dobu neurčitú
 • minimálna cena nájmu: podľa prieskumu trhu
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – plocha na reklamné zariadenie – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737
066 01 Humenné

 • Posledný deň prijímania ponúk je 26. 08. 2015. (rozhodujúci je dátum ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť vedená v €/m2/rok
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 057/7752989 p. Macková, vedúca technicko-ekonomických činností

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 11.08.2015 do 26.08.2015.

V Prešove 11. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024