Prenájom nehnutelného majetku – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

23. 05. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • časť pozemku parcela KN C č. 534/1 evidovanej na liste vlastníctva č.2969, katastrálne územie Stará Ľubovňa
 • predmet nájmu sa nachádza vo dvore areálu školy (asfaltový priestor medzi objektom Praktického vyučovania a kotolne)
 • prenajímaná plocha: 575 m2

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru : autocvičisko pre autoškolu
 • nájomca bude užívať priestor spolu s prenajímateľom v dohodnutom čase
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok: 1,40 EUR/m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.
 • Doba nájmu: Nájom na dobu neurčitú
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – autocvičisko – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

 • Posledný deň prijímania ponúk je 09. 06. 2014 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR za 1 m2 na rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu, 
 • špecifikáciu predmetu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7164319 – Katarína Dudová

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 22.5.2014 do 9.6.2014, 14:00.

V Prešove 23. 5. 2014

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024