Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola, Lipany

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • časť pozemku o výmere 1200 m2 za účelom umiestnenia tenisového kurtu, pozemok parcelné č. 1240/2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1108, nachádza sa na ulici Komenského 16, katastrálne územie Lipany
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Ing. Jozef Kožuško, riaditeľ školy a na čísle 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 09. 08. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024