Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola, Lipany

28. 10. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Strešná plocha o celkovej ploche 1,50 m2 na budove školy, súp. č. 114, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 16 v Lipanoch na parcele č. 1240/3 v katastrálnom území Lipany, evidovanej na LV č.1108
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Doba nájmu: na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy.
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 15. 11. 2013 na adresu správcu:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ školy a na čísle 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy.

V Prešove 28. 10. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024