Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v  platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • Garáž a kôlňa – objekt súpisné číslo 4220 na parcele číslo 6881/2, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1994, katastrálne územie Kežmarok o celkovej výmere 526 m2 a pozemok pod objektom o celkovej výmere 526 m2
  • Nehnuteľný majetok sa nachádza na Pradiarenskej 1 v Kežmarku
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien, nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/4523040 – Ing. Iveta Koššárová
  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom – garáž a kôlňa – neotvárať“ v termíne do 31.12. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024