Prenájom nehnuteľného majetku - SŠ J.Henischa, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory a reklamná plocha umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov

prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže

prenajímaná plocha na reklamu sa nachádza na bočnej stene Domova mládeže

  • prenajímaná plocha na kancelárie:

miestnosť: 16,11 m2 (voľných je 9 miestnosti na kancelárie, každá kancelária sa prenajíma samostatne)

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2

chodby schodišťa: 9,0 m2

spolu: 34,80 m2 x 9 miestnosti 

 

  • prenajímaná plocha na reklamu:

1. časť fasády budovy a pozemku a to pravá strana – plná časť na bočnej stene internátu od budovy BILLA o rozlohe 72 m2
2. časť fasády budovy a pozemku a to pravá strana – plná časť na bočnej stene internátu od budovy BILLA o rozlohe 48 m2

Minimálne nájomné:

  • plocha na kanceláriu: 22,21 €/m2/rok
  • ostatné priestory, chodby schodišťa:9,26 €/m2/rok
  • plocha na reklamu: 13,00 €/m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľností.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Bc. Jozef Hudák, zástupca pre TEČ, 054/4861956 – p. Gobanová
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a reklamnej plochy s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 06. 09. 2012 na adresu školy:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024