Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

Reklamné zariadenie

  • časť pozemku za účelom umiestnenia vlastného reklamného zariadenia o ploche 4 m x 3 m
  • pozemok sa nachádza v areáli školy na Štefánikovej ulici č. 1550/20, 066 01 Humenné, zapísaný na liste vlastníctva č. 8362, parcela č. 4111/3, katastrálne územie Humenné

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/77 67886 alebo 057/7762558.
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme doručiť do 30.10. 2012 do 10:00 na adresu:

SOŠ polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024