Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

20. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľnosť – garáž s pozemkom evidovaná na liste vlastníctva č. 8362, súpisné číslo 5003, parcelné číslo 4112/3, katastrálne územie Humenné
  • Nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej Humenné na ulici Štefánikovej 1550/20
  • Predmetom nájmu  je stavba – garáž o celkovej výmere 18 m2 a pozemok pod stavbou  parcela KNC č. 4112/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 24 m2

Podmienky nájmu:

  • minimálna cena nájmu: garáž s pozemkom – 30,00 €/ m2/rok
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom garáže s uvedením identifikačných údajov, ceny nájmu požadujeme doručiť do 07. 12. 2015 do 12:00 v zalepenej obálke s označením „Nájom – garáž – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0903 487 577 u p. Karasovej , vedúcej úseku technicko – ekonomických činností.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.11.2015 do 07.12.2015, 12:00.

V Prešove 20. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024