Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

30. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25,Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • priestor o pôdoryse 14 m2 nachádzajúci sa na streche výškovej 11 poschodovej budovy Strednej odbornej školy, nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č.852 so súpisným číslom 761, v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej 25
 • výšková úroveň strechy budovy je 35,7 m
 • priestor je vhodný na umiestnenie antén a iného technologického zariadenia vyžadujúceho umiestnenie vo výške, na vysielanie a príjem rádiových signálov
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za 1 m2 plochy. Podružné meranie elektrickej energie, prípadne vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Termín na doručenie žiadostí o nájom:do 14.11.2014 do 14:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom – strecha – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za m2 plochy (pôdorysu)
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876, alebo ekonom@sos-pp.vucpo.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 30.10.2014 do 14.11.2014, 14:00.

V Prešove 30. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024