Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu:

  • Spevnená plocha–AUTOCVIČISKO v k.ú.Levoča, ul. Popradská č. 29 ,  vedené na LV 245, parcela č. KN 5076/2 . Celková výmera prenajímanej plochy 1276 m2.
  • Súčasťou autocvičiska je hnuteľný majetok – rampa a cestný hrboľ.

Využitie :

  • Príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia skupiny B , C, T

Voľné termíny prenájmu:

 

Deň:

6.00 – 13.00 hod.(9 hod.)

13.00 – 21.00 hod. (10 hod.)

Utorok

voľný

x

Sobota

x

voľný

Nedeľa

voľný

x

 

Minimálne nájomné: 

  • 7,97 EURO za žiaka počas trvania kurzu

Doba nájmu:

  • neurčitá

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053/4513291-3, K. Kukučková – ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľnosti s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť do 24.7.2012 do 10.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Nájom autocvičiska – neotvárať„ na adresu školy:

Stredná odborná škola Majstra Pavla 

Kukučínova 9

054 27 Levoča

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024