Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ Lipany

15. 11. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • strešná plocha o celkovej výmere 1 m2 na streche budovy školy, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 16 v Lipanoch, súp. č. 114 na parcele KN C č. 1240/3 v katastrálnom území Lipany, zapísanej na LV č.1108

Podmienky nájmu:

  • využitie priestoru – pre inštaláciu technického zariadenia na prevádzku elektronickej komunikačnej siete
  • minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosť o prenájom s uvedením identifikačných údajov záujemcu, predmetu nájmu, cenovej ponuky v €/m²/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 30.11.2016 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ školy a na číslo 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.11.2016 do 30.11.2016, 12:00.

V Prešove 15. 11. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024