Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ Lipany

15. 11. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • strešná plocha o celkovej výmere 1,50 m2 na streche budovy školy,nachádzajúcej sa na ulici Komenského 16 v Lipanoch, súp. č. 114 na parcele KN C č. 1240/3 v katastrálnom území Lipany, zapísanej na LV č.1108

Podmienky nájmu:

  • využitie priestoru – pre inštaláciu technického zariadenia na prevádzku elektronickej komunikačnej siete
  • minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosť o prenájom s uvedením identifikačných údajov záujemcu, predmetu nájmu, cenovej ponuky v €/m²/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 30.11.2016 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ školy a na číslo 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.11.2016 do 30.11.2016, 12:00.

V Prešove 15. 11. 2016

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024