Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ, Kušnierska brána, Kežmarok

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  1. telocvičňa na ulici Kušnierska brána 349/2 v Kežmarku o výmere 406,88 m2 ,

umiestnená v budove súp.číslo 903 na parc.č. 102 zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 2716, k.ú. Kežmarok

  1. telocvičňa na ulici Pradiarenská 1 v Kežmarku o výmere 683,64 m2,

umiestnená v budove súp. číslo 1231 na parc. č. 3722/3 zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1994, k. ú. Kežmarok

  • Prenájom možný po vyučovacom procese
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien za hod , nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/4523040 – Ing. Iveta Koššárová
  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom telocvične 1 resp.2 – neotvárať“ v termíne do 27.09. 2012 na adresu:

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024