Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ Kežmarok

23. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné

Správca:

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • tenisový kurt nachádzajúci sa na ul. Jakuba Kraya 8 v Kežmarku, na parcele číslo 1079 zapísanej na liste vlastníctva č. 3, katastrálne územie Kežmarok
  • prenajímaná plocha v m2 : 780 m2
  • predmet nájmu je možné prenajať v dobe po vyučovacom procese
  • minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien za hodinu

Spôsob nájmu:

  • Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, predmetu nájmu, ceny nájmu na hodinu, doby nájmu, účelu využitia požadujeme doručiť v termíne do 18.10.2013 v zalepenej obálke s označením: „Prenájom tenisového kurtu – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/4523040 – Ing. Iveta Koššárová

V Prešove 23. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024