Prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ dopravná v Prešove, Konštantínova č. 2

10. 02. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova č. 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • Školský dvor – autocvičisko , časť pozemku školského dvora určeného na autocvičisko – 910 m2, umiestneného v areáli školy na Duklianskej ulici č. 13 v Prešove na parcele číslo 1228/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 12898, katastrálne územie Prešov
 • Využitie : príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia

Podmienky:

 • Čas prenájmu: 
   • v čase školského vyučovania od 16.00-19.00 hod. 
   • mimo školského vyučovania od 8.00-19.00 hod.
   • prenajímateľ vypracuje časový harmonogram prenájmu autocvičiska
 • Minimálna cena nájmu: 2,50 € za vyučovaciu hodinu na žiaka
 • Doba nájmu : neurčitá
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 25.2.2016 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom autocvičiska – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola dopravná
Konštantínova 2
080 01 Prešov

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí obsahovať cenu za vyučovaciu hodinu žiaka),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na tel. čísle: 051/7723287 u Ing. F. Kvitkoviča – vedúci prevádzkovo-ekonomického úseku

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.02. 2016 do 25.02.2016, 12:00.

V Prešove 10. 2. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024