Prenájom nehnuteľného majetku – Školský internát, Karpatská 9, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Školský internát, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je prenájom priestoru na streche budovy Školského internátu, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad, zapísanej na LV č. 4715, súpisné číslo 3315 na parcele č. 2701/9, katastrálne územie Poprad, o výmere 14,4 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7763414
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, cenovej ponuky, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 25.10.2012 na adresu:

Školský internát
Karpatská 9
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024