Prenájom nehnuteľného majetku - Šarišské múzeum, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 382, katastrálne územie Bardejov a to:

1. nebytové priestory a pozemky

  • pivničné priestory v objekte Radničné námestie 13, v Bardejove, č. parc. 834/1, súp. č. 13, prenajímaná plocha: 41 m2
  • pozemky v dvornom trakte objektu Radničné námestie 13, v Bardejove, č. parc. 834/2, 834/3, prenajímaná plocha: 293 m2

2.  kancelárske priestory

  • kancelária v objekte Rhodyho 4, v Bardejove, súp. č. 114, na parc. č. 1068/2, prenajímaná plocha: 25 m2
  • spoločné priestory, v objekte Rhodyho 4,v Bardejove, súp. č. 114, na parc. č. 1068/2, (WC, chodba) prenajímaná plocha: 8 m2

Doba nájmu:

  • neurčitá

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 054/4724966, 054/4724309.
  • Ponuky na prenájom s uvedením identifikačných údajov, ponúkanej ceny za m2/ročne (nájomné bez služieb, poplatkov a energií) doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 3.8.2012 do 14:00 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024