Prenájom nehnuteľného majetku - Obchodná akadémia Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov

Predmet nájmu:

  • Časť zastavanej plochy – parkoviska – umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 12745, v k.ú. Prešov na pozemku p.č. 9156/1 o ploche 2 m2 za účelom umiestnenia a prevádzky dvoch reklamných zariadení (billboardov)

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle:051/7719748 – Ing. Mária Sitárčiková
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, cenovej ponuky a doby nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-BILLBOARDY–NEOTVÁRAŤ“ do 19. 06. 2012 do 12.00 hod. na adresu školy:
    Obchodná akadémia
    Volgogradská 3
    080 74 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024