Prenájom nehnuteľného majetku - Múzeum v Kežmarku

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle §9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • časť nehnuteľného majetku zapísaného na liste vlastníctva č. 964 pre obec a kat. územie Kežmarok, parcela č. 428
  • prenajímaná plocha: otvorený priestor s výmerou 10 m2 pod vstupnou bránou hradu
  • minimálna cena: 30 €/mesačne bez úhrad za služby a bez úhrad za elektrickú energiu

Podmienky:

  • využitie priestoru na predaj upomienkových predmetov
  • obdobie od júla 2011 do augusta 2011

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na čísle správcu 052/4280075 Mgr. Erika Cintulová – riaditeľka múzea
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a časti pozemku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 31.05.2011 na adresu:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie č. 42
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024