Prenájom nehnuteľného majetku – Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

8. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa, parcelné číslo 4219, katastrálne územie Stará Ľubovňa
 • prenájom časti pozemku spevnenej plochy na hrade Ľubovňa ( 90 m2)
 • prenajímaná plocha spolu: 90m2

Podmienky nájmu:

 • minimálna cena za m2 na mesiac: 2,75 €
 • využitie priestoru : poskytovanie služieb – stánkový predaj rýchleho občerstvenia a suvenírov – obdobie od 1.5.2014 – na neurčito
 • prevádzkovanie počas sezóny od 1.5. do 31.10.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom.

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia musia svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom: „Predaj občerstvenia – súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa

 • Posledný deň prijímania ponúk: 25.04.2014 do 9:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za mesiac), 
 • podnikateľský zámer,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 •  projektovú dokumentáciu schválenú Krajským pamiatkovým úradom
 • povolenie na prevádzku schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef tel.:0902247422 , mail:kastelan@slnet.sk

Ľubovnianske múzeum – hrad
Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 8.4.2014 do 25.4.2014, 9:00.

V Prešove 8. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024