Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

 • časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa, parcelné číslo 4219, katastrálne územie Stará Ľubovňa

 • spevnená plocha sa nachádza v objekte hradu Ľubovňa – východný bastión

 • prenajímaná plocha: 90 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru : poskytovanie služieb – stánkový predaj rýchleho občerstvenia a suvenírov

 • realizačná dokumentácia potrebná na stavbu a prevádzkovanie objektu predajne suvenírov a občerstvenia musí byť schválená Krajským pamiatkovým úradom Prešov

 • obdobie: od 1.5.2012 do do 30.9.2013

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Balužinský Jozef, 0902 247 422, e-mail: kastelan@slnet.sk.

 • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, účelu nájmu a doby nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – stánkový predaj – neotvárať“ do 31. 3. 2012 na adresu:

   

Ľubovnianske múzeum – hrad
Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024