Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle §9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

 

Predmet nájmu:

1. Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.959, súpisné číslo 2987, parc. číslo 454, katastrálne územie Prešov, Hlavná 90

  • Prenajímaná plocha o výmere 99m2 (obchodné, skladové, vstupné priestory) vhodná na reklamné, obchodné alebo kancelárske účely
  • Minimálne nájomné: 110 €/m2/rok (obchodné priestory – 59m2), 30 €/m2/rok (vstupné a skladové priestory – 40m2), v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie

2. Prenájom pozemku na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 959 p.č. 453,454, 455, k.ú. Prešov, na ul. Hlavná 86 a 90, Prešov. Prenajímaná plocha je vhodná pre parkovanie osobných automobilov (aj samostatne), výmera jedného parkovacieho miesta je 12,5 m2, predmetom nájmu je celkom 10 parkovacích miest..

  • Minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

3. Prenájom garáže na Sigorde o výmere 56 m2 zapísanej na LV č. 933 p.č. 797, súpisné číslo 145, k. ú. Zlatá Baňa, vhodný na parkovanie nákladného motorového vozidla.

  • Minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/ 7734 708 u p. Fabuľovej, hospodárky.
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 31.1.2012 na adresu správcu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024