Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

12. 05. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1. Prenájom pozemku na nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, parcelné číslo 456/5, katastrálne územie Prešov, ulica Hlavná 86 v Prešove. Prenajímaná plocha o výmere 12,5 m2 je vhodná na parkovanie jedného osobného motorového vozidla. Vstup do zadného traktu múzea z ulice Slovenskej.

  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 1.6.2016 na dobu neurčitú
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

2. Nebytové priestory na nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č.959, parcelné číslo  454/2, súpisné číslo 2987, na ulici Hlavnej č. 90 v Prešove. Prenajímaná plocha o výmere o výmere 35 m2 je vhodná na obchodné alebo kancelárske účely.

  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 1.6.2016 na dobu neurčitú
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, daň z nehnuteľnosti a ďalšie poskytované služby spojene s nájmom, ktoré budú fakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom pozemku a nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – neotvárať “ do 27.5.2016 na adresu správcu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Kontakt:

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7734708 na hospodárskom oddelení, email: krajskemuzeumpo@stonline.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 12.05.2016 do 27.05.2016.

 

V Prešove 12. 5. 2016

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024