Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

20. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Prenájom časti pozemku na nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, parc. číslo 456/5, katastrálne územie Prešov, na ulici Hlavná 86 v Prešove.
  • Prenajímaná plocha parkovacieho miesta je o výmere 12,5 m2 je vhodná na parkovanie jedného osobného motorového vozidla.
  • Minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Doba nájmu: od 1.1.2016 na dobu neurčitú.
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 7.12.2015 na adresu správcu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Kontakt:

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.11.2015 do 7.12.2015.

 

V Prešove 20. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024