Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

23. 04. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2986, parc. číslo 455, katastrálne územie Prešov, na ul. Hlavná 88 v Prešove.
  • Prenajímaná plocha je o výmere 12 m2 a je vhodná na skladové, prevádzkové a administratívne účely.
  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 1.6.2015 na dobu neurčitú
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – neotvárať “ do 7.5.2015 na adresu správcu :

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7734708 na hospodárskom oddelení, email: krajskemuzeumpo@stonline.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.04.2015 do 07.05.2015.

V Prešove 23. 4. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024