Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

3. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

1. Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2985, parc. číslo 456/1, katastrálne územie Prešov, na ul. Hlavná 86 v Prešove.

  • Prenajímaná plocha je o výmere 12 m2 vhodná na obchodné, kancelárske alebo reklamné účely.
  • Minimálne nájomné: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba nájmu: od 1.5.2014 na dobu neurčitú

2. Prenájom pozemku – časť nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva 959, parc. č. 455, katastrálne územie Prešov, na ul. Hlavná 86 v Prešove.

  • Prenajímaná plocha o výmere 12,5 m2, je vhodná na parkovanie jedného osobného motorového vozidla.
  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 15.5.2014 na dobu neurčitú

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a prenájmu časti pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – neotvárať “ do 22.4.2014 do 9,00 hod. na adresu správcu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7734708 na hospodárskom oddelení, email: krajskemuzeumpo@stonline.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 03.04.2014 do 22.4.2014, 9:00.

V Prešove 3. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024