Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti na Hlavnej 90 v Prešove, zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2987, parc. číslo 454, katastrálne územie Prešov.
  • Prenajímaná plocha je o výmere 35 m2 vhodná na obchodné, kancelárske alebo reklamné účely.
  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien, v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby spojené s nájmom.
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 1.2.2013 na neurčito

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle správcu č. 051/7734708 na hospodárskom oddelení.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 23.1.2013 na adresu správcu :

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024