Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

1. Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva č. 959, súpisné číslo 2987, parc. číslo 454, katastrálne územie Prešov, Hlavná 90.Prenajímaná plocha je o výmere 35 m2 vhodná na obchodné, kancelárske alebo reklamné účely.

  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien, v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby.
  • Spôsob nájmu : priamy nájom
  • Doba nájmu : od 1.1.2013 na dobu neurčitú

2. Prenájom pozemku na nehnuteľnosti zapísanej na Liste vlastníctva 959, parc. číslo 453,454,455, katastrálne územie Prešov, Hlavná 86 a 90. Prenajímaná plocha je vhodná pre parkovanie osobných automobilov, výmera jedného parkovacieho miesta je cca 12,5 m2, celkom 10 parkovacích miest.

  • Minimálne nájomné : trhové nájomné podľa prieskumu cien.
  • Doba nájmu : od 1.1.2013 na dobu neurčitú

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 051/7734708 na hospodárskom oddelení.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a prenájmu časti pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny nájomného za m2/ročne, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – predmet nájmu – neotvárať“ do 3.12.2012, 9:00 na adresu správcu :

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024